DK
EN

Vårbyg forsøgTre års forsøg viser topresultater ved udsprøjtning samt placering af Dan Gødning før/ved såning af vårbyg sammenlignet med samgran. NPK gødning

Af Sven Høgh Andersen, Dan Gødning

I 2015 startede en ny forsøgsserie ved dansk Landbrugsrådgivning med hhv. placering og udsprøjtning af Dan Gødning før/ved såning af vårbyg. Formålet er at undersøge, om den velkendte effekt af placering af fast gødning, også gælder for flydende gødning.

Forsøgene er fortsat i 2016 og har omfattet både NS-gødninger og NPK gødninger og er sammenlignet med traditionel fast NS- og NPK-gødning.

I det nedbørsrige forår 2015 var der et signifikant højere udbytte af placeret Dan Gødning NPKS 15-2-6-2 end af  NPK 21-3-10 m/S, Mg,B. Tilsvarende var udbyttet i parcellerne med placeret Dan Gødning NtS 24-0-0-6 bedre i forhold til referencen med placeret NPK 21-3-10 m/S,Mg,B. Der var endvidere en signifikant højere optagelse af kvælstof i kernen, der blev udnyttet til et højere proteinindhold.

I foråret 2016 var nedbørsmængderne i det område, hvor forsøgene lå, lidt under normalen. Her viste gennemsnittet af de to forsøg ikke signifikante forskelle, men der var i det ene forsøg et signifikant højere kerneudbytte for tildeling af fosfor og kalium. I dette forsøg var der ved både bredspredning og placering af Dan Gødning lidt højere effekt end af fast NPK-gødning.

I foråret 2017 var der stor forskel på nedbørsmængderne over landet hvilket har givet varierende udbyttet. Nedbøren fortsatte og gjorde at sengødskning gav en smule mere i udbytte med en samgran. NPK gødning. Dog faldt Dan Gødning NPKtS 15-2-6-2 ved 150 kg N/ha ud med næsten 1% højere protein udbytte end samgran. NPK gødning.

Konklusionen af de tre års forsøg med Dan Gødning i vårbyg under forskellige klimatiske forhold er, at placering af Dan Gødning før såning, er fuldt ud på højde med placering af fast NPK-gødning.

Den glædelige nyhed er endvidere, at udbringning af Dan Gødning med Agrotain før såning, i alle tre års  forsøg viser et højere udbytte i forhold til spredning af fast NPK-gødning umiddelbart før såning.

Teorien er, at udsprøjtning af Dan Gødning med Agrotain, virker ligeså godt som samsåning af udsæd og fast gødning, og så er det væsentligt lettere.

2017 Landsforsøg / Seges. ( Uddrag - Oversigt over Landsforsøgene 2017)

Før såning

Kg N/ha

Gødningstype

Udbytte hkg kerne /ha

Placeret

120

DG NPKS 15-2-6-2

64,9

Placeret

120

NPK 21-3-10 m/S,Mg,B

64,3

Udsprøjtet

120

DG NPKS 15-2-6-2 m/Agrotain

63,0

Bredspredt

120

NPK 21-3-10 m/S,Mg,B

62,0

Placeret

150

DG NPKS 15-2-6-2

64,5

Placeret + bredspredt

120 + 30

NPK 21-3-10 (120 kg N)

NS 27-4 (30 kg N)

66,4

LSD

 

 

følger


2016 Landsforsøg / Seges. (Uddrag - Oversigt over Landsforsøgene 2016)

Før såning

Kg N/ha

Gødningstype

Udbytte hkg kerne /ha

Placeret

120

DG NPKS 15-2-6-2

65,8

Placeret

120

NPK 21-3-10 m/S,Mg,B

63,3

Udsprøjtet

120

DG NPKS 15-2-6-2 m/Agrotain

65,6

Bredspredt

120

NPK 21-3-10 m/S,Mg,B

62,0

Placeret

150

DG NPKS 15-2-6-2

70,9

Placeret + bredspredt

120 + 30

NPK 21-3-10 (120 kg N)

NS 27-4 (30 kg N)

65,4

LSD

 

 

4,3


2015 Landsforsøg / Seges. (Uddrag  - i Oversigt over Landsforsøgene 2015).

Før såning

Kg N/ha

Gødningstype

Udbytte hkg kerne /ha

Placeret

80

DG NPKS 15-2-6-2

49,2

Placeret

80

NPK 21-3-10 m/S,Mg,B

42,4

Udsprøjtet

80

DG NPKS 15-2-6-2

44,8

Bredspredt

80

NPK 21-3-10 m/S,Mg,B

42,6

LSD

 

 

4,9

 

 

 

DanGødning A/S · Møllebugtvej 9 · DK-7000 Fredericia · Administration tlf: 76201480 · Produktion tlf: 75911933 · email: info@dangodning.dk