DK
EN

Gødningsstrategi frøgræs

Dan Gødning er velegnet til frøgræs.

Afhængig af behovet for fosfor og kali anbefales NtS 24-6 Agrotain, hvor behovet for P og K er dækket, eller NKtS Agrotain 20-0-4-4 på lettere jordtyper, hvor kali kan komme i underskud.

Græsfrø betaler ikke specielt for tilførsel af P og K, men der er et forbrug. Ligeledes er det i dag nødvendigt at tilføre svovl i mængder på 20-25 kg pr. ha.

 

Alm. Rajgræs

Afhængig af sort gødes med ca. 150-160 kg N/ha, under forudsætning af, at afgrøden vækstreguleres. Såfremt der ikke vækstre-guleres tildeles 120-130 kg N/ha.

Der gødes ved vækststart sidst i marts.

På marker, hvor der er stor forskel i bonitet, vil det være en fordel at graduere gødskningen, således at lavninger og områder, hvor der erfaringsvis sker en høj frigivelse af kvælstof, gødes mindre og høje områder i marken gødes stærkere. Herved sikres, at de høje områder af marker også går i leje, og derved undgås frøspild.

De anførte kvælstofmængder er kun retningsgivende.

Hvis marken i april-maj skønnes underforsynet med N, kan der inden skridning tilføres max. 20 kg N pr. ha i form af Dan Gødning N-18.

Ital. Rajgræs

I frøavlsåret anbefales det i de fleste tilfælde at tilføre 85-100 kg N/ha til ital. rajgræs. Svovl tilføres i foråret med minimum 15-20 kg pr. ha.

Tilførsel af store mængder N frarådes, idet denne kan medføre en uensartet modning og dannelse af mere bund-græs med udbyttetab og høstbesvær til følge. Italiensk rajgræs skal ikke startes for tidligt om foråret.

Forsøg har vist et stort merudbytte for at gødske i starten af maj frem for starten af april. Ved udsættelse af gødskningstidspunktet vil man få færre stængler, men til gengæld flere og større frø pr. stængel.

Hvis marken senere i maj skønnes underforsynet med N, kan der inden skridning tilføres max. 20 kg N pr. ha i form af Dan Gødning N-18.

Rødsvingel

Udlæg i vårsæd og vintersæd

Efter høst af dæksæden tilføres udlægget midt i september 60-80 kg N pr. ha. I svage udlæg tilføres ca. 25 kg N ekstra pr. ha umiddelbart efter dæksædens høst. Den normale mængde på 60-80 kg N pr. ha tilføres så i sidste halvdel af september.

Udlæg i ærter

Ved udlæg i ærter kan kvælstofmængden til udlægget reduceres til 45-60 kg N pr. ha der tilføres midt i september. Svage udlæg tilføres ca. 25 kg N umiddelbart efter høst af dæksæd.

2. og 3. års marker

Efter afpudsning tilføres udlægget 60-80 kg N pr. ha med størst mængde kvælstof til de ældste marker. Kvælstofgødskningen foretages sidst i september/først i oktober. Anvend f.eks. NtS 24-6 Agrotain.

DanGødning A/S · Møllebugtvej 9 · DK-7000 Fredericia · Administration tlf: 76201480 · Produktion tlf: 75911933 · email: info@dangodning.dk