Forsuring af gylle

I forbindelse med udarbejdelsen af den nye bekendtgørelse om anvendelse af husdyrgødning (Gødningsanvendelsesbekendtgørelsen) med ikrafttrædelse pr. 1. august 2021, foreslås ændringer i doseringskravene til syreprodukter.

I den tidligere bekendtgørelse anvendtes pH til fastlæggelse af dosering. Dette foreslås ændret til en dosering beregnet som kg. syre pr. ton gylle. Ændringen vil føre til en ny doseringsvejledning til DanGødning’s effektive forsuringsprodukt DG-AcidLine S 16. Vi vil derfor i god tid inden ikrafttrædelsen den 1. august udsende den nye doseringsvejledning samt opdatere vores hjemmeside.

Alle andre vejledninger omkring anvendelse af DG-AcidLine S 16 forbliver uændret.

Med venlig hilsen

Lars Hindbo
Rådgivning og produktudvikling

Direkte tlf: + 45 76 20 14 73, mobil: +45 44 10 17 84, email: lhi@dangodning.dk

Forsuring af gylle