Slætgræs

Med DanGødning sikres den rette næringsstofforsyning enkelt og let gennem hele vækstsæsonen


Kvælstof til kløvergræs

Kvælstof er afgørende for udbyttet af foderenheder og proteinindholdet. En tidlig kvælstoftildeling øger antallet af skud på græsset. Første tildeling af kvælstof bør ske ved begyndende vækst. Tilførsel af aftagende mængder kvælstof gennem vækstperioden i forhold til den forventede vækst af græs, er en sikker og traditionel strategi, der bør anvendes under normale forhold til slæt og afgræsning. Da kvælstof i høj grad påvirker kløverens konkurrenceevne, afstemmes kvælstofmængden i forhold til kløverandelen.

Er andelen af kløver under 15 pct., kan kløveren ikke sikre et tilstrækkeligt indhold af råprotein, og der skal derfor ikke satses på udvikling af kløver. Ved en højere andel af kløver kan man derimod, med moderate mængder kvælstof, påvirke konkurrencen mellem græs og kløver og dermed styrke andelen af kløver.

Tabel 1 giver forslag til fordeling af kvælstof i slætgræsmarkerne.

Nogle kvægbrugere tildeler kvælstof sent (2-3 uger før slæt) som bladgødskning for at øge proteinindholdet. Det skal dog tilpasses det enkelte kvægbrug, og tilpasses den generelle strategi på ejendommen. Men ønsker man at gøre det, så anbefaler vi at bruge DG-Leaf N 18 med en max dosering på 10 kg N pr. ha.

Sikker forsyning med svovl

Svovl er afgørende for dannelsen af de svovlbaserede aminosyrer; cystein og methionin, som er essentielle aminosyrer for køerne. Plantetilgængeligt svovl gennem hele vækstsæsonen er derfor utroligt vigtigt for slætgræs. Det samlede behov for svovl er ca. 30-40 kg. S/ha. og vi anbefaler DG NtS 24-6 eller DG NtS 20-10 til samtidig sikring af kvælstof og svovl til græsset. Vær også opmærksom på, at en god tilgængelighed af svovl er nødvendig for optagelsen af kvælstof. Mangel på svovl kan således blokere udnyttelsen af kvælstof og derved forårsage store udbyttetab.

Selen

Selen er ikke et plantenæringsstof, men for vigtigt for dyr og mennesker. Danske jorder vil normalt ikke stille tilstrækkeligt selen til rådighed for planterne, for at sikre et tilstrækkeligt indhold i foderet. Selen har en gavnlig effekt på reproduktionen og øger immunforsvaret. Mangel på selen menes tilsvarende at medvirke til yverproblemer og tilbageholdt efterbyrd. Selenmangel kan ligeledes føre til dødfødte eller svagelige kalve.

Det anbefales at tildele selengødning ved første og andet slæt, for at opnå optimalt selenniveau i græsset. Normalt er græssets indhold af selen lavest midt på sommeren, derfor er det vigtigt, at græsset er velforsynet med selen på dette tidspunkt. Vi anbefaler anvendelse af DG-Leaf NtS 8-17 m/Se som en meget effektiv og præcis måde, at sikre det korrekte indhold af selen i græsset.

Ved tildelingen er det vigtigt ikke at overskride doseringsvejledningen.

Tabel 1: Forslag til mængde og procentvis kvælstoffordeling. SEGES nov. 2019
1) Ved tilførsel af kvælstof til græs og kløvergræs skal ejendommens samlede kvælstofkvote overholdes.