Kartofler

Flydende gødning med vandopløselige næringsstoffer er den ideelle gødning til kartofler

Polyfosfat ved lægning

I Nordamerika anvendes flydende polyfosfat generelt ved lægning af kartofler. Gødningen placeres i kammen 5 cm over kartoflen ved lægning, og er derved til rådighed for planterne, hvor de blivende rødder dannes. Gødningen er 100 pct. vandopløselig og 100 pct. plantetilgængelig. Man sikrer derved, at hele den tilførte P mængde er til rådighed for planten og dette er specielt væsentligt, at være opmærksom på, i områder med begrænset mulighed for anvendelse af fosfor på grund af fosforreguleringer. Gødningen indeholder udover polyfosfat også ammoniumkvælstof, som forstærker optagelsen af fosfor.

DG-NP 9-13 svarer til de fosforgødninger, der anvendes i Nordamerika, og har givet store merudbytter, også i danske forsøg. Vi anbefaler på den baggrund, placering af ca. 20 kg. fosfor svarende til 150 kg. DG-NP 9-13 ved lægning.

Kvælstof og svovl

Afhængig af anvendelse af husdyrgødning og K-holdige restprodukter, anbefaler vi anvendelse af DG-NtS 30-2, DG-NtS 24-6, DG-NPtS 20-5-0-5 og DG-NPtS 20-3-0-3. Vær opmærksom på, at kartofler har behov for et N:S forhold på 10:1. På lette og vandede jorde er der almindeligvis kun meget lidt svovl tilgængelig for planterne, og det er derfor vigtigt, at sikre tilstrækkelig svovlforsyning igennem hele vækstsæsonen.

Bladgødskning

Med den meget store produktion i en kartoffelmark, er det en afgrøde, hvor det er oplagt, at justere næringsstoftilførslen i løbet af sæsonen ved hjælp af bladgødskning. På den måde holdes bladmassen produktiv og dermed optimeres udbyttet.

Vi anbefaler vores DG-Leaf program med:

  • DG-Leaf N 18 som tilsætning med 5-10 kg. N ved fungicidbehandling.

  • DG-Leaf NP 11-14 til justering af fosforforsyningen i løbet af sæsonen.

  • DG-Leaf NK 3-7 (klorfri) til justering af kaliumforsyningen i løbet af året.

Derudover er det muligt at benytte vores specialgødning DG-K 11 (klorholdig) til mindre justeringer af kaliumforsyningen.