Klima og Miljø

Klimapåvirkning

Flydende gødning behøver ikke en energikrævende granulering og håndtering. Derudover indeholder flydende gødning en kombination af de tre kvælstofformer, NO3-N, NH4-N og Amid-N. Kombinationen af de tre N-former giver en væsentligt lavere frigivelse af lattergas, N2O, under markforhold end tilfældet er for andre N- gødninger. Se en mere uddybende beskrivelse under fanebladet "Bedst på Klima" hvor der også er anført klimapåvirkning fra de enkelte DanGødning produkter.

Miljø

Flydende gødning har nogle væsentlige præcisionsfordele i forhold til gammeldags fast gødning. Der er således ikke vindafdrift fra gødningsdyser, og gødningen kan derfor udbringes med centimeters nøjagtighed lige til markkanten og uden tab af gødning til rabatter, vandløb eller veje. Ligeledes kan flydende gødning udnytte moderne præcisionsteknologi og sikre en præcis og gradueret gødskning af hver enkelt kvadratmeter på marken.

Dette er godt for økonomien i marken – og det optimerer samtidig N-udnyttelsen og reducerer tabet af N.

Sammenligning af klimapåvirkning af forskellige gødningstyper

Sammenligning af klimapåvirkning anført som CO2 equivalenter/kg N