Bladgødskning

Bladgødskning er en effektiv måde at optimere planternes nærings- stofindhold

Ifølge Bekendtgørelse om jordbrugsvirksomheders anvendelse af gødning, skal der ved bladgødskning tilsættes et spredeklæbemiddel ved udbringning. På de arealer hvor der bladgødskes, må der højst tildeles 20 kg amid N (urea N) pr. ha. hver tredje dag.

Hvordan og hvornår er det en fordel at anvende bladgødskning?

Bladgødskning er en effektiv måde til optimering af planternes næringsstofindhold. For mikronæringsstoffer er bladgødskning generelt en god måde at tilføre næringsstofferne på, og man kan tildele hele mængden som bladgødskning. For makronæringsstofferne skal størstedelen altid, så vidt muligt, tilføres via rødderne. Bladgødskning med makronæringsstoffer er derfor altid, at betragte som et supplement til optagelse gennem rødderne.

Bladgødskning er specielt vigtigt i situationer, hvor rødderne ikke er i stand til, at sikre en tilstrækkelig forsyning af planterne. Det kan være tilfældet, hvor der ikke er tilstrækkeligt med næringsstof i jorden eller hvor der på grund af tørke ikke tilføres næring til rødderne via rodvæsken. I visse tilfælde kan der også opstå vekselvirkninger mellem positivt ladede næringsstof-ioner, der gør, at en stærk optagelse af for eksempel calcium (Ca++) kan hæmme optagelsen af kalium (K+) og omvendt. Det vil sige, at der kan opstå mangel på et næringsstof i planten, selvom næringsstoffet findes i tilstrækkelig mængde i jordvæsken.

Når man skal vurdere behovet for anvendelse af bladgødskning er det vigtigt at:

  • Vurdere om der er begrænsninger i røddernes mulighed for optagelse af gødning på grund af tørke eller for lidt næringsstof i jorden.

  • Undersøge om der er symptomer på næringsstofmangel på planterne. Det er ikke altid let at vurdere visuelt, men hvis man anvender billedbeskrivelser af symptomer og husker, at det som regel kun er nogle få næringsstoffer, der kan komme på tale i den enkelte afgrøde og mark, letter man opgaven. Herudover kan man anvende bladanalyser for mere nøjagtig diagnosticering.

  • Overveje om der er tale om næringsstoffer, der er mobile eller immobile i planterne, se beskrivelse i tabellen. Mobilitet i planten vil sige, om næringsstoffet kan transporteres fra ældre plantedele til yngre plantedele. Immobile næringsstoffer vil oftere give et behov for bladgødskning sidst i vækstperioden end mobile næringsstoffer vil gøre.

Hvordan tilføres bladgødskning?

Planterne kan ikke optage mere end 5-10 kg. næringsstof pr. hektar ad gangen. Hvis der er behov for større mængder, bør tildelingen udføres med få dages mellemrum. Bladgødskning skal altid tildeles med fladsprededyser, så der sikres en god fordeling på bladoverfladen. For optimal optagelse gennem bladet, anbefaler vi tildeling om morgenen eller om aftenen med høj luftfugtighed.

Bladgødskning kan i mange tilfælde tilføres sammen med plantebeskyttelsesmidler. Ligeledes kan flydende N-gødning have en forstærkende virkning på græsmidler. Hvis man ønsker at tildele gødning sammen med plantebeskyttelse, bør man altid foretage en blandetest i et glas og rådføre sig med kemikalieleverandøren på forhånd.