Vinterraps

Effektiv forsyning med svovl er afgørende for et højt udbytte i raps


Efterår

I en veletableret afgrøde i god vækst, er det normalt bedre, at vente med kvælstoftilførsel til foråret. I svage afgrøder anbefaler vi derimod tilførsel af op til 30-40 kg. i f.eks. DG-NtS 29-3.

DanGødning's svovlholdige produkter virker forsurende. Hvis man ønsker en forsurende virkning om efteråret, kan DG-NtS 17-17 anbefales. For at undgå uønsket påvirkning af bladmassen, bør der ikke tildeles mere end 30 kg. S ved tildelingen.

Mange dele af Danmark er præget af meget lave fosfortal. Da fosfor er altafgørende for en stærk rodudvikling, og dermed udvikling af stærke rapsplanter inden vinteren, kan der ved sen såning og lave fosfortal anbefales 5-10 kg. fosfor i DG-NP 9-13.

Forår

Raps er en af de mest svovlkrævende afgrøder der findes med et N:S forhold på 5:1. Efter en nedbørsrig vinter er der generelt ikke meget svovl til rådighed i jorden, det betyder samtidig, at hele svovlmængden skal tilføres i foråret fra begyndende vækst. Svovl er samtidig immobilt i planten, det vil sige, at nye skud ikke kan forsynes ved transport af svovl fra ældre til yngre plantedele. Man skal derfor følge planternes svovlforsyning gennem hele foråret og være opmærksom på, at svovl er specielt kritisk ved blomstring, frøsætning og frøfyldning. Svovlmangel kendetegnes på yngre plantedele der er lyse i forhold til ældre plantedele.

Svovl er direkte involveret i dannelsen af olie og protein i afgrøden, derudover er svovl nødvendigt for optagelse af kvælstof. Tyske forsøg viser således en reduktion i kvælstofudnyttelse på 10 kg. N/ha. ved mangel på blot 1 kg. S/ha. Svovlmangel kan således føre til store udbyttetab.

DanGødning har produkter med forskellige kombinationer af kvælstof og svovl. Der er derfor mulighed for, at optimere afgrødens svovlforsyning. Vi anbefaler en todelt gødskning i foråret, med f.eks. DG-NtS 24-6 med første tildeling ved begyndende vækst, så snart der er mulighed for at køre i marken. Anden tildeling gerne i begyndelsen af april.

I England, Frankrig og Tyskland anbefales ofte 5-10 kg. N i flydende gødning i maj måned. Hvis man ønsker, at optimere afgrøden på denne måde, anbefaler vi DG-Leaf N 18.