DG-NtS 24-6

Perfekt NS gødning til alle afgrøder

DG-NtS 26-4 er et af DanGødning's største produkter. DG-NtS 24-6 sikrer den rette tilførsel af både S og N i alle afgrøder, inklusive meget svovlkrævende afgrøder som raps og græs. I vintersæd vil DG-NtS 24-6 være optimal at anvende i kombination med husdyrgødning, så afgrødernes svovlbehov enkelt og effektivt dækkes.

Svovl i DG-NtS 24-6 er 100 pct. vandopløseligt, det sikrer hurtigtvirkende svovl. Vær specielt opmærksom på svovl i år med megen nedbør og derved udvaskning af svovl fra jorden. Husk også, at svovlforsyningen skal sikres igennem hele vækstsæsonen, da svovl ikke kan transporteres fra gamle til unge dele af planterne.

Det er utroligt vigtigt, at næringsstofferne N og S er tilgængelig for planterne i det rette forhold, så der kan opbygges protein i planten. De enzymer der skal omdanne nitrat i planten indeholder svovl. Mangler der svovl, indbygger planten ikke kvælstof i proteinerne. Hvis der mangler 1 kg. svovl pr. ha. fører det således til blokeret optagelse af 10 kg. kvælstof, med udbytte- og proteintab til følge.

Vi anbefaler, at tildele op til 400 kg. gødning pr. tildeling, for at sikre den mest optimale udnyttelse af gødningen.

Produktegenskaber

Plantedirektoratnr.
AT62
Total N
24.0
Vægtfylde
1.29 kg/l
- Amid N
10.7%
Frysetemp.
-5 °C
- Ammonium N
7.9%
pH værdi
Neutral
- Nitrat N
5.4%
Svovl (S)
5.7%
DG NmaX