Strategi ved sent og vådt forår

Det regner og regner, hvilket giver en del henvendelser i forhold til gødningsstrategi.

Raps

Den store mængde nedbør giver problemer med udbringning af gylle i rapsen, som er stukket godt afsted og er tæt på at starte blomstring. Flere mangler at tildele 50-90 kg. N. Kører man ud med så store mængder af kvælstof i form af flydende gødning, så skal den udbringes med gødningsdyser, så dråberne falder gennem afgrøden og ned på jorden. Der er altså IKKE tale om bladgødskning her.

Bladgødskning med almindelige dyser kan med fordel foretages i blomst med max 10 kg. N pr. ha. pr. gang sammen med svampemiddel og helst i et rent amid baseret gødning som DG-Leaf N 18. Kører man splitsprøjtning med svampemidlet, kan der således med fordel udbringes 2x10 kg. N pr. ha. på denne måde. Flere foretager også bladgødskning efter afblomstring, men DanGødning’s foreløbige forsøg har vist større merudbytte med 2x10 kg. N i blomst end med 30 kg. N efter blomst.


Vinterhvede
 

Mangler man at tilføre 80-120 kg. N, så kan det med fordel tilføres på én gang i løbet af april måned. Skal der tilføres over 120 kg. N kan mængden virkningsmæssigt godt tilføres ad en gang. Vi anbefaler dog så vidt muligt at dele tilførslen, for at undgå en stor nitrat koncentration i jorden, som under de meget fugtige forhold, kan forøge risikoen for lattergasemission og udvaskning. Udbringning bør dog afsluttes ultimo april. Flyt evt. 20 kg. N over til bladgødskning med 10 kg. N i stadie 37 og 10 kg. N i stadie 55. Igen foretrækkes en DG-Leaf N 18, da amidbaseret kvælstof er mest skånsom og effektiv som bladgødskning.

 

Med venlig hilsen

 

Lars Hindbo

Rådgivning og produktudvikling

Direkte tlf: + 45 76 20 14 73, mobil: +45 44 10 17 84, email: lhi@dangodning.dk

Strategi ved sent og vådt forår